Download algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
De Streekboetiek
Kauwstraat 47
9550 Sint-Lievens-Esse
hallo@destreekboetiek.be
0479/277024
0733.604.763
BTW BE 0733.604.763

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van De Streekboetiek, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kauwstraat 47 9550 Sint-Lievens-Esse, BTW BE 0733.604.763 (hierna "De Streekboetiek") biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Streekboetiek moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Streekboetiek aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Indien er statiegeld van toepassing is, wordt dit apart bij het product vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Streekboetiek niet. De Streekboetiek is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Streekboetiek is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de chatfunctie van de webwinkel, op het emailadres hallo@destreekboetiek.be of via het contactformulier op de website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Streekboetiek. De Streekboetiek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van volgende stappen.

De gewenste producten worden via de knop "bestellen" toegevoegd aan de winkelwagen op de website. Bij het openen van de winkelwagen krijgt de Klant een overzicht van de producten die op dat moment aanwezig zijn in de winkelwagen. Om over te gaan tot het definitief bestellen, klikt de Klant op de knop "Bestel deze artikelen". In de eerste stap van het bestelproces dient de Klant zijn persoonsgegevens in te vullen. Indien het leveringsadres verschilt van het adres van de Klant, kan dit hier ook aangegeven worden. In de tweede stap van het bestelproces kan de Klant kiezen tussen het persoonlijk afhalen van de bestelde producten bij De Streekboetiek op een afgesproken tijdstip of het laten bezorgen van de bestelde producten door De Streekboetiek. In de derde stap van het bestelproces kan de Klant de gewenste betaalwijze selecteren.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart
  • via kredietkaart
  • via voorafgaande overschrijving
  • via Payconiq
  • via geschenkbonnen
De geschenkbonnen die aanvaard worden, zijn de geschenkbonnen van De Streekboetiek en alle geschenkbonnen en waardebonnen van de gemeente Herzele. Indien het totale aankoopbedrag meer bedraagt dan het bedrag van de geschenkbonnen, kan het resterend bedrag via een van de andere betaalwijzen betaald worden. Op geschenkbonnen wordt geen geld teruggegeven.

De vierde en laatste stap van het bestelproces toont nogmaals de volledige gegevens van de bestelling. Als alles correct is en de Klant wil daadwerkelijk bestellen, dient de Klant de algemene voorwaarden te aanvaarden door deze aan te vinken. De Klant heeft hier ook de keuze om een login met paswoord aan te maken. Om effectief te bestellen dient de Klant te klikken op "Definitief bestellen". De Klant krijgt daarna een bevestigingsmail van de bestelling. Indien geen bevestigingsmail ontvangen wordt, gelieve contact op te nemen met De Streekboetiek via het e-mailadres hallo@destreekboetiek.be.

De Streekboetiek is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

De Streekboetiek verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij de acceptatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen afgehaald worden op de maatschappelijke zetel van De Streekboetiek of worden bezorgd op het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven, indien dit adres zich bevindt binnen een straal van 30 km vanaf de maatschappelijke zetel van De Streekboetiek, gelegen te Kauwstraat 47 9550 Sint-Lievens-Esse.

De bezorgkosten die hiervoor in rekening gebracht worden per uniek afleveradres, zijn:
  • Afhaling: gratis
  • Bezorging: €5,00
Vanaf een aankoopbedrag van €150,00 is de bezorging gratis.

Voor leveringen buiten een straal van 30 km wordt de bezorgkost berekend aan de hand van de afstand vanaf de maatschappelijke zetel van De Streekboetiek tot aan het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven. Voor een gedetailleerd overzicht van de bezorgkost kan de Klant contact opnemen met De Streekboetiek via hallo@destreekboetiek.be of via het contactformulier op de website.

De levering gebeurt persoonlijk door De Streekboetiek.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de artikelen die op voorraad zijn op het leveringsadres van de Klant geleverd binnen 2-3 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengt De Streekboetiek de Klant hiervan zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten of recht op schadevergoeding te ontbinden. Na ontbinding zal De Streekboetiek het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Streekboetiek.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Streekboetiek was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Streekboetiek. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Streekboetiek te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Streekboetiek.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Streekboetiek, Kauwstraat 47 9550 Sint-Lievens-Esse, 0479/277024, hallo@destreekboetiek.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht (zie bijlage 1: "Modelformulier voor herroeping" achteraan deze Voorwaarden).

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Streekboetiek heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Streekboetiek, Kauwstraat 47 9550 Sint-Lievens-Esse. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Streekboetiek zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Streekboetiek alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Streekboetiek op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Streekboetiek wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door De Streekboetiek geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Streekboetiek betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met De Streekboetiek en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Streekboetiek.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Streekboetiek zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van De Streekboetiek is bereikbaar via de chatfunctie in de webwinkel, op het telefoonnummer +32(0)479/277024, via e-mail op hallo@destreekboetiek.be of per post op het volgende adres: Kauwstraat 47 9550 Sint-Lievens-Esse. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Streekboetiek beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Streekboetiek zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, De Streekboetiek, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken en leveren van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Streekboetiek, Kauwstraat 47 9550 Sint-Lievens-Esse, hallo@destreekboetiek.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot De Streekboetiek, Kauwstraat 47 9550 Sint-Lievens-Esse, hallo@destreekboetiek.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Streekboetiek heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Streekboetiek houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hallo@destreekboetiek.be of via het contactformulier op de website.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

"First party cookies" zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

"Third Party cookies" zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Streekboetiek om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Streekboetiek. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant,
Dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. U kan dit formulier terugzenden via het emailadres hallo@destreekboetiek.be (als bijlage) of per post op onderstaand adres.


Aan:
De Streekboetiek
Kauwstraat 47
9550 Sint-Lievens-Esse
hallo@destreekboetiek.be
0479/277024


Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.

Naam van de goederen zoals vermeld in de bevestigingsmail:Besteld op:
Ontvangen op:

Naam consument:
Adres consument:Handtekening van consument:
Datum: