Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
De Streekboetiek
December 2022

ONDERNEMINGSGEGEVENS

De Streekboetiek
Kauwstraat 47, 9550 Sint-Lievens-Esse
E-mail: hallo@destreekboetiek.be
Tel: 0479/277024
BTW: BE 0733.604.763
www.destreekboetiek.be
 

Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1 Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van De Streekboetiek.
1.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden van de klant. Klanten worden geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van een bestelling en verzaken daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van hun eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website van De Streekboetiek.
1.4 Afwijkingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen.
1.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen vervangen worden door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 
Artikel 2: Voorwerp
De Streekboetiek is een onderneming die zich specialiseert in de verkoop van streekproducten uit de Vlaamse Ardennen via haar webshop.
 
 
Artikel 3: Bestellingen
3.1 Bestellingen worden genoteerd onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn en zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door De Streekboetiek. De Streekboetiek is gebonden door het aanbod van zijn leveranciers en is niet verantwoordelijk voor het out of stock zijn van de goederen.
3.2 De koop wordt gesloten tegen de op de bestelbevestiging voorkomende prijs. Deze prijs kan echter wijzigen ingevolge objectieve omstandigheden en na voorafgaande melding aan de klant.
3.3 Indien de klant op eenzijdige wijze een bevestigde bestelling zou annuleren, behoudt De Streekboetiek zich het recht voor om een vergoeding te vorderen ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. De Streekboetiek behoudt zich het recht voor een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de schade die voortvloeit uit het annuleren van de bestelling.
3.4 De Streekboetiek biedt aan ondernemingen eveneens de mogelijkheid om producten en geschenkpakketten aan te kopen. Wanneer bedrijven voor een bedrag van 1000,00 EUR of meer een bestelling hebben geplaatst/een offerte hebben aanvaard, en deze later alsnog herroepen, blijft een vaste kost van 50% van het totaalbedrag van de factuur verschuldigd aan De Streekboetiek.

 
Artikel 4. Offertes
4.1 De offertes van de Streekboetiek zijn, tenzij anders vermeld, 30 dagen geldig.
4.2 De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Opdrachten of bestellingen worden slechts als definitief beschouwd nadat ze uitdrukkelijk door De Streekboetiek aanvaard zijn.
4.3 Aanpassingen van de offerte zullen steeds door alle partijen uitdrukkelijk bevestigd moeten worden.
4.4 De prijzen vermeld op de offerte zijn een indicatie, zonder rekening te houden met eventuele evoluties op de markt. De prijs vermeld in de offerte kan wijzigingen ondergaan door elementen onafhankelijk van de wil van De Streekboetiek.
4.5 Vanaf de ondertekening van de offerte verklaart de klant zich akkoord met de in de offerte opgegeven prijzen.

 
Artikel 5: Prijs
5.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, inclusief BTW en alle andere door de klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, zal dit steeds uitdrukkelijk en apart worden meegedeeld. Indien er statiegeld van toepassing is, wordt dit apart bij het product vermeld.
5.2 De prijzen zijn aangegeven per artikel. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
5.3 De Streekboetiek behoudt zich het recht voor de aangegeven prijzen te wijzigen ingevolge objectieve omstandigheden en na voorafgaande melding aan de klant.
5.4 De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: bankkaart, voorafgaande overschrijving, geschenkbonnen.

 
Artikel 6: Aanbod
6.1 Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
6.2 Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over o.a. de beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de chatfunctie van de webwinkel, op het emailadres hallo@destreekboetiek.be of via het contactformulier op de website.
6.3 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Streekboetiek.

 
Artikel 7: Levering
7.1 Levering is enkel mogelijk in België, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
7.2 De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van benadering en is geenszins bindend voor De Streekboetiek.
7.3 Wanneer een bestelling wordt geplaatst, dient de betaling voor deze bestelling volledig te zijn voldaan vooraleer De Streekboetiek overgaat tot levering, tenzij wordt betaald met geschenkbonnen van gemeente Herzele. In dit laatste geval gaat De Streekboetiek over tot levering wanneer zij de geschenkbonnen in ontvangst heeft kunnen nemen en verifiëren.
7.4 In het geval de Klant kiest voor bezorging aan een adres binnen een straal van 30km van de zetel van de Streekboetiek, wordt een kost van 6,50 EUR in rekening gebracht. Indien het aankoopbedrag 150,00 EUR of meer bedraagt is de bezorging gratis.
In het geval de klant kiest voor bezorging aan een adres buiten een straal van 30km van de zetel van De Streekboetiek, wordt de leveringskost berekend aan de hand van de afstand tussen de zetel van De Streekboetiek en het leveringsadres.
7.5 De levering gebeurt persoonlijk door De Streekboetiek.

 
Artikel 8: Facturatie
8.1 De tussen de partijen gehanteerde prijzen worden uiteengezet in de bestelbevestiging of factuur.
8.2 Er wordt een betaaltermijn van 14 dagen gehanteerd. Alle facturen zijn betaalbaar te Sint-Lievens-Esse op de bankrekening van De Streekboetiek met rekeningnummer BE89 1030 6277 0485.
8.3 Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest mee van 10% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend.
In hetzelfde geval is eveneens een forfaitaire schade-vergoeding van 10% van de factuur ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost verschuldigd, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechtskosten die aan De Streekboetiek toekomen.
8.4 Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.
8.5 Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten opgeschort worden, maar ook alle openstaande facturen worden onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar.

 
Artikel 9. Overmacht
9.1 Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering voor de verplichtingen van De Streekboetiek en die haar dwingt de samenwerking tijdelijk of definitief stop te zetten. Voorbeelden van overmacht, maar niet-limitatief, zijn brand, ontploffingen, terroristische aanslagen, aardbevingen, zeebevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog of burgeroorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, epidemieën, pandemieën, machinebreuk, een handeling gesteld door de overheid of enige andere autoriteit of leveringsproblemen en/of vertragingen bij één van de leveranciers.
9.2 In geval van een overmachtssituatie waardoor De Streekboetiek niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat De Streekboetiek alsnog in staat is om aan de verplichtingen te voldoen, zonder dat zij in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 
9.3 Indien De Streekboetiek gedurende meer dan drie maanden de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan gekomen worden zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn- of vergoeding. De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden met een aangetekende brief. Teneinde zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat omtrent het bestaan van de overmacht.


Artikel 10. Conforme levering
10.1 De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken zijn gedekt door de inontvangstneming en aanvaarding van de goederen door de klant.
10.2 De klant dient De Streekboetiek onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur na levering in kennis te stellen van enig zichtbaar gebrek of een niet-conforme levering. Deze kennisgeving dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
In dat geval is De Streekboetiek enkel gehouden tot vervanging van het desbetreffende product of van conforme levering met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding.
10.3 Verborgen gebreken dienen binnen 15 dagen na ontdekking ervan bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan De Streekboetiek.

 
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 De Streekboetiek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen opdrachten.
11.2 De aansprakelijkheid van De Streekboetiek is gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
11.3 De Streekboetiek kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen, tenzij deze te wijten is aan een grove fout van haar, die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met een bewezen schade.
11.4 De Streekboetiek draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van derden, zij is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.
11.5 In geval er sprake is van schade, kan deze geen aanleiding geven tot een opschorting van betaling of niet-betaling van de facturen. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.
11.6 De schade waarvoor De Streekboetiek aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan de waarde van de overeenkomst of bestelling.

 
Artikel 12: Herroepingsrecht
12.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Streekboetiek.
12.2 De Klant heeft het recht om overeenkomstig artikel VI.47 e.v. WER binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
12.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Streekboetiek via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat terug te vinden is op de website van De Streekboetiek, maar is hiertoe niet verplicht.
12.4 De Klant dient de goederen terug te sturen binnen 14 dagen na de dag waarop hij/zij zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld aan De Streekboetiek.
12.5 De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.
12.6 Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Streekboetiek zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
12.7 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Streekboetiek alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Streekboetiek op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant. De Streekboetiek kan wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
12.8 Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door De Streekboetiek geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
12.9 De Streekboetiek betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.
12.10 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 
Artikel 13: Garantie
13.1 Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
13.2 Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
13.3 Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met De Streekboetiek en het artikel op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan De Streekboetiek.
13.4 Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Streekboetiek zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
13.5 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
13.6 Bij de beoordeling van het defect wordt volgens de wet rekening gehouden met de aard van het consumptiegoed. De Streekboetiek wijst erop dat haar assortiment grotendeels tot volledig snel bederfbare goederen uitmaakt.

 
Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
De Streekboetiek blijft, in afwijking van artikel 1583 BW, eigenaar van alle geleverde of nog te leveren goederen die zij aan klanten bezorgt, tot de algehele betaling van de facturen. Dit doet echter geen afbreuk aan de risico-overdracht. De levering en het transport vinden plaats op risico van de Klant.
 
 
Artikel 15: Leverings- en uitvoeringstermijn
15.1 De leveringstermijn die De Streekboetiek nastreeft is 2 à 5 dagen na ontvangst van betaling. De Klant is er zich van bewust dat de uitvoerings- en leveringstermijn steeds benaderend is. Deze termijnen verbinden De Streekboetiek niet. De Streekboetiek zal wel haar uiterste best doen om de overeengekomen termijnen na te komen.
15.2 Laattijdige uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verleent dit de Klant het recht om de uitvoering van zijn/haar verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
15.3 Indien de levering buitensporige vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengt De Streekboetiek de Klant hiervan zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten of recht op schadevergoeding te ontbinden. Na ontbinding zal De Streekboetiek het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.


Artikel 16: Privacy- en cookiebeleid

16.1 De Streekboetiek hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. De klanten worden over de bescherming van hun persoonsgegevens geïnformeerd in de privacy policy van De Streekboetiek: https://www.destreekboetiek.be/privacybeleid.
16.2 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals voortvloeiend uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit noodzakelijk voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst. Indien De Streekboetiek persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk toestemming vragen aan de Klant.
16.3 Tijdens een bezoek aan de website van De Streekboetiek kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Meer info over het cookiebeleid van De Streekboetiek kan u terugvinden op https://www.destreekboetiek.be/cookiebeleid.


Artikel 17: Betwistingen

17.1 Klanten moeten hun klachten met betrekking tot de geleverde diensten, goederen en/of facturen per aangetekend schrijven, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan De Streekboetiek binnen 8 dagen na factuurdatum.
17.2 De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat De Streekboetiek de nodige stappen kan ondernemen om klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn.
17.3 Bij gebrek aan klachten wordt de Klant geacht de geleverde diensten, goederen en overgemaakte facturen te aanvaarden. Klachten schorsen de betalingsverplichting van de Klant niet.
17.4 Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.
17.5 Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar De Streekboetiek haar maatschappelijke zetel heeft.