Privacyverklaring

Versie 1 – 14 september 2022

Om u als klant een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werk ik met persoonsgegevens. Aan de hand van deze privacyverklaring wil ik u meer uitleg geven bij de manier waarop ik omga met de persoonsgegevens waarover ik beschik.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Streekboetiek. De verantwoordelijke verwerker is:
 • De Streekboetiek (Eva Van der Stockt)
 • Adres: Kauwstraat 47, 9550 Herzele
 • Tel.: 0479/27 70 24
 • KBO: 0733.604.763
 • E-mail: hallo@destreekboetiek.be
Ik vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze verklaring omschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding op 25/05/2018) en met de Kaderwet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de bescherming van hun gegevens.
 
1.   Definities
 • Betrokkene = de klant van De Streekboetiek  
 • Verantwoordelijke verwerker = De Streekboetiek
 • Verwerker = alle particulieren en/of bedrijven waarop De Streekboetiek een beroep doet en die met de persoonsgegevens van de klanten in contact kunnen komen.
 • Persoonsgegevens = alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit kan rechtstreeks zijn zoals een naam, rijksregisternummer of foto. Soms is het ook mogelijk een persoon onrechtstreeks te identificeren door een combinatie van verschillende soorten informatie, zoals adres, leeftijd en geslacht.
 • Verwerking = een bewerking of een geheel van bewerking met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd door automatische procedés. Bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen. Elke database, CRM,… valt hier onder.

2.   Beginselen
Ik verwerk enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden. Ik waak daarbij over de volledigheid en juistheid van uw persoonsgegevens.

Ik bewaar uw gegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden. Daarbij worden steeds de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien identificatie niet vereist is voor deze doeleinden, dan worden uw persoonsgegevens steeds gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

Ik neem daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die ik verwerk op een passende manier te beveiligen. Uw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Iedereen die betrokken is bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel gehouden om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

3.   Doeleinden en verwerkingsgronden
Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren bij mij terechtkomen. Zo kan ik bijvoorbeeld gegevens rechtstreeks bij u opvragen door middel van een contactformulier of bepaalde documenten.

Ik verzamel en gebruik uw persoonsgegevens alleen als ik er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor heb vastgelegd. Meer bepaald verwerk ik uw persoonsgegevens enkel op basis van volgende verwerkingsgronden:
 • Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven:
  • het beantwoorden van contactaanvragen (via het contactformulier);
  • het aanmaken van een account;
  • het versturen van een nieuwsbrief naar nieuwe klanten;
  • het versturen van reclame naar nieuwe klanten;
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u:
  • het plaatsen van een bestelling;
  • het leveren van de geplaatste bestelling;
 • Voor de uitvoering van een gerechtvaardigd belang
  • het opvragen van een alternatief afleveradres met het oog op het afleveren van een geschenkpakket en het leveren van het geschenkpakket op voornoemd alternatief afleveradres;
  • het versturen van nieuwsbrieven naar bestaande klanten;
  • het versturen van reclame naar bestaande klanten.
Voor de bovenstaande doelstellingen, en afhankelijk van de concrete verwerking, kan ik ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken:
 • Het beantwoorden van contactaanvragen (via het contactformulier):
  • klantgegevens: naam en voornaam;
  • communicatiegegevens: e-mailadres, telefoonnummer;
 • Het aanmaken van een account
 • Het versturen van een nieuwsbrief naar nieuwe/bestaande klanten:
  • klantgegevens: naam;
  • communicatiegegevens: e-mailadres;
 • Het versturen van reclame naar nieuwe/bestaande klanten:
  • klantgegevens: naam en voornaam;
  • communicatiegegevens: e-mailadres;
 • Het plaatsen van een bestelling:
  • klantgegevens: naam en voornaam, land, straat, huisnummer (met eventuele toevoeging), postcode, woonplaats, geboortedatum, soort klant (particulier/zakelijk), bedrijfsnaam, BTW-nummer;
  • communicatiegegevens: telefoonnummer, e-mailadres;
  • alternatief afleveradres (land, straat, huisnummer met eventuele toevoeging, postcode, woonplaats, naam, boodschap aan ontvanger);
  • Financiële gegevens: rekeningnummer;
 • Het leveren van de geplaatste bestelling:
  • klantgegevens: voornaam, achternaam, land, straat, huisnummer (met eventuele toevoeging), postcode, woonplaats;
 • Het opvragen van een alternatief afleveradres met het oog op het afleveren van een geschenkpakket en het leveren van het geschenkpakket op voornoemd alternatief afleveradres:
  • alternatief afleveradres (land, straat, huisnummer met eventuele toevoeging, postcode, woonplaats, naam).

4.   Doorgifte aan derden 
Ik geef uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis bestaat. Als ik voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma) of uw gegevens doorgeef aan een overheidsinstelling, dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader.

In principe worden uw gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wanneer uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG.

Verwerkersovereenkomsten
Ik gebruik steeds een verwerkersovereenkomst als afsprakenkader met mijn verwerkers. Deze overeenkomst wordt als bijlage opgenomen bij mijn hoofdovereenkomst en kan hier geraadpleegd worden.

5.   Rechten van de betrokkene
Indien ik uw persoonsgegevens verwerk, heeft u de volgende rechten:

5.1. Recht op informatie en inzage

U mag weten of ik persoonsgegevensgegevens van u heb, welke dat zijn en op welke manier deze worden gebruikt. U kan van mij een kopie van deze persoonsgegevens ontvangen en verdere toelichting krijgen over de verwerking.

5.2. Recht op correctie en aanvulling

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag u aan mij vragen om deze te verbeteren en/of aan te vullen.

5.3. Recht om vergeten te worden

U mag vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist wanneer:
 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden;
 • u de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekt, wanneer de verwerking hierop gebaseerd is;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking (zie verder), en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
Ik zal uw persoonsgegevens wissen in de bovenstaande gevallen, tenzij ik wettelijk verplicht ben om uw gegevens te verwerken of als de verwerking moet gebeuren in het algemeen belang.

5.4. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:
 • u de juistheid van die gegevens betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de gegevens gewist worden;
 • ik uw gegevens niet meer nodig heb voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nog nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens (zie onder), in afwachting van het antwoord op de vraag of er zwaarder wegende belangen dan de uwe in het geding zijn.
Wanneer de verwerking beperkt is, worden uw persoonsgegevens (met uitzondering van de opslag ervan) enkel verder verwerkt met uw toestemming, voor de bescherming van de rechten van anderen, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang.

5.5. Recht op bezwaar

Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van mijn opdrachten van algemeen belang of het openbaar gezag, heeft u het recht om u hiertegen te verzetten om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Behalve wanneer het algemeen belang zwaarder doorweegt dan dat van u, zal ik de verwerking van uw gegevens staken.

5.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer ik uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerk op basis van uw toestemming of in het kader van een overeenkomst, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan mij hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt doorgeven. U mag mij ook vragen om deze doorgifte in uw plaats te doen, voor zover dit technisch mogelijk is.

5.7. Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om u te verzetten tegen besluiten die uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn en die voor u rechtsgevolgen met zich meebrengen, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, dit wettelijk is toegestaan of dit berust op uw toestemming. In deze gevallen kunt u mij wel vragen om een menselijke tussenkomst bij het nemen van dat besluit.

5.8. Recht op intrekking toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming om het even wanneer terug intrekken. In dat geval stop ik de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van uw toestemming blijft evenwel geldig.

5.9. Uitoefenen van rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan mij te richten. Om de verschillende soorten verzoeken te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat niemand anders dan uzelf deze rechten kan uitoefenen werd hiervoor een formulier opgemaakt. U kan het formulier en de instructies hier terugvinden.

Opgelet: bovenstaande opsomming betreft alle rechten die door de AVG/GDPR aan betrokkenen worden toegekend. Dat wil echter niet zeggen dat deze ook effectief in elk geval van toepassing zullen zijn. Indien u een recht wenst uit te oefenen dat niet van toepassing blijkt te zijn op uw concrete situatie, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

6.   Specifieke verwerkingen
Hieronder licht ik enkele specifieke verwerkingen gedetailleerder toe. Vanzelfsprekend kunt u uw rechten, zoals hierboven beschreven, uitoefenen met betrekking tot deze verwerkingen.

6.1. Nieuwsbrieven

Ik stuur verschillende soorten nieuwsbrieven. U ontvangt deze als u hierop inschreef of gekend bent als klant van één van mijn diensten. Wenst u een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.
 
6.2. Sociale media

De Streekboetiek maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen om in contact te treden met haar klanten. De Streekboetiek is daarbij ook actief op sociale mediaplatformen, namelijk Instagram, Facebook, LinkedIn en Pinterest.

Indien u via deze kanalen met mij contact opneemt in een privébericht (bv. om een vraag te stellen of een probleem te melden), dan worden uw persoonsgegevens daarbij verwerkt. Ik gebruik die gegevens enkel om u verder te helpen of aan uw verzoek gevolg te geven. Na afhandeling van uw verzoek worden deze berichten nog 3 maanden door mij bewaard.

Indien u reageert op mijn publieke berichten of deze berichten deelt of leuk vindt, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door u verwijderd worden.

Uw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. De Streekboetiek heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

6.3. Cookies en tracking

Ik maak op mijn website en in mijn onlinediensten en voor mijn nieuwsbrief gebruik van cookies en verwante technieken. In mijn cookiebeleid vindt u hierover alle informatie. In de cookie-instellingen kunt u per type cookie toestemming geven of weigeren.

 

7.   Vragen en klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, laat het mij dan weten. U kan mij contacteren via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Bent u ontevreden met de behandeling van uw verzoek of bent u van mening dat de behandeling van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kunt u een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten.

De Vlaamse Toezichtcommissie kunt u bereiken per e-mail op contact@toezichtcommissie.be of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit kunt u bereiken per e-mail op contact@apd-gba.be of per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen of om bemiddeling te vragen.

8.   Contactgegevens
U kan mij contacteren via het contactformulier, per e-mail naar hallo@destreekboetiek.be of per brief naar Kauwstraat 47, 9550 Herzele.

9.   Historiek aanpassingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.